Veikla

Veikla

Vizija

Tobulinti jau teikiamas paslaugas ir kurti naujas, naudojant naujausias informacines technologijas, renovuojant muziejų, įrengiant fondų saugyklą ir atnaujinant bei modernizuojant ekspoziciją, tai padėtų pritraukti daugiau lankytojų. Svarbiausia, kad muziejus taptų mokymosi ir kūrybinės veiklos vieta, plėtojant paslaugas, paremtas lankytojų poreikių tyrimais, įtraukti vietos bendruomenes į muziejaus eksponatų kaupimo ir interpretavimo procesą taip, kad parodos ir renginiai pasakotų jų istorijas, interpretuotų jų patirtį ir prisidėtų prie vietos bendruomenės veiklos.

Misija

Birštono muziejus kaupia, saugo, tyrinėja, restauruoja ir populiarina kultūros vertybes ir jas pristato ekspozicijose, parodose ir publikacijose. Kolekcijos pristatomos ir muziejaus padalinyje – sakraliniame muziejuje. Kaip kultūros institucija muziejus atlieka esančių rinkinių metodinės apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo funkcijas, kaupia informaciją apie savo rūšies Lietuvos Respublikos muziejuose esančius rinkinius. Kartu su švietimo įstaigomis (vid. mokykla, meno mokykla, vaikų lopšeliu – darželiu) rengia ir vykdo muziejaus moksleivių mokymo programas. Saugomus rinkinius, ekspozicijas ir parodas pristato muziejaus parengiamuose ir išleidžiamuose kataloguose, studijose, albumuose, vadovuose bei elektroniniame pašte.

 

Tikslai:

  • Muziejaus rinkinių kaupimas, priežiūra, techninis aprūpinimas bei populiarinimas.
  • Pagerinti muziejaus paslaugų kokybę ir efektyvumą.
  • Vykdyti muziejaus renovaciją.

Uždaviniai:

  • Įsigyti Birštono kultūros raidai svarbias vertybes bei nuosekliai tęsti rinkinių konservavimo ir restauravimo darbus.
  • Modernizuoti muziejaus materialinę bazę.
  • Plėsti kultūrinės informacijos prieinamumą miesto gyventojams ir svečiams.
  • Per edukaciją, renginius, parodas sudaryti sąlygas visuomenės pažintinei veiklai.
  • Kelti muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.