Naujienos

Naujienos

2020 11 26

BIRŠTONO MUZIEJUS SKELBIA ATRANKĄ

VYR. FONDŲ SAUGOTOJO (PAREIGYBĖS LYGIS –  A2, PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAS – 7), DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGOMS EITI

 

Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių, humanitarinių ar pedagoginių mokslų studijų srities arba jam prilygintą istoriko išsilavinimą;
  2. būti  susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimais, išmanyti LR muziejų įstatymą, muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą ir sugebėti visa tai taikyti praktikoje;
  3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, taip pat užsienio kalbas (anglų, rusų);
  4. išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5. žinoti muziejaus veiklos organizavimo principus;
  6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti kompiuterio programomis – MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
  7. būti pareigingas, darbštus, kūrybingas, gebėti bendrauti komandoje.

Su pareigybės aprašymu galima susipažinti paspaudus nuorodą: pareigybės aprašymas.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, iki 2020 m. vasario 17 d. turi pateikti  Birštono muziejaus  sekretorei-raštvedei (Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas) šiuos dokumentus:

1) laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3) išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4) gyvenimo aprašymą;
5) buvusios darbovietės rekomendaciją (pageidautina).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis (apie pokalbio laiką informuoti bus tik pokalbiui atrinkti pretendentai).

Išsamesnė informacija teikiama:

Adresu:         Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas

Telefonu:      (8 319)  65 605

El. paštu:       muziejus@birstonas.lt