Naujienos

Naujienos

2023 05 16

Birštono savivaldybė skelbia konkursą Birštono muziejaus (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė - Vytauto g. 9, 59211 Birštonas, kodas – 300101493) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigoms užimti.

Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 13 iki 15.

Pareigybės lygis – A1.

Darbo pobūdis:

1. vadovaujantis Lietuvos  Respublikos įstatymais bei kitais galiojančiais teisės aktais organizuoja muziejaus ir struktūrinio padalinio veiklą;

2. rengia ir teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiajai institucijai pasiūlymus dėl su muziejaus veikla susijusių sprendimų projektų, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, Merui, kitoms institucijoms muziejaus veiklos klausimais;

3. organizuoja ir užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą jo kompetencijai priskirtais klausimais;

4. muziejaus vardu sudaro sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl muziejaus veiklos organizavimo ir plėtojimo, tvirtina rinkinių, eksponatų aprašymo, tyrimo, restauravimo, konservavimo, eksponavimo, populiarinimo ir saugojimo darbų ir kitą įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

5. sudaro ir tvirtina ekspozicijų ir parodų rengimo planus, rengiamus leidinius, koordinuoja su muziejaus veikla susijusių kultūros renginių rengimą, vykdo muziejinės komunikacijos veiklas;

6. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia muziejaus darbuotojus ir vykdo kitas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

7. inicijuoja, organizuoja ir vadovauja muziejaus metinio veiklos plano parengimui ir teikia jį tvirtinti įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, rengia ir vykdo programas;

8. rengia metinę muziejaus veiklos ataskaitą ir teikia ją įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;

9. inicijuoja ir organizuoja muziejaus lankymo ir muziejinės edukacijos viešųjų paslaugų teikimą, užtikrina muziejinės edukacijos veiklų, sudarančių sąlygas formaliajam ir neformaliajam švietimui įgyvendinimą, bendradarbiauja su švietimo ir kitomis kultūros įstaigomis rengiant muziejinio-edukacinio ugdymo programas, kontroliuoja jų vykdymą;

10. tvirtina darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos,  saugos eksploatuojant elektros prietaisus instrukcijas, tarnybinius atlyginimus ir priedus pagal  nustatytą darbo užmokesčio fondą, darbuotojų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ekspozicijų ir rengiamų parodų koncepcijas;

11. užtikrina patikėto turto apsaugą;

12. kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą, rengia atitinkamas užduotis dėl planuojamų viešųjų pirkimų;

13. atsako už iš savivaldybės biudžeto gaunamų lėšų panaudojimą pagal paskirtį;

14. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja muziejui teisme, kitose valstybės ar savivaldybės institucijose, įstaigose ir santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis arba tam įgalioja kitus muziejaus darbuotojus;

15. organizuoja ir vadovauja sukauptų muziejinių vertybių apskaitos tvarkymui, sukauptų muziejinių vertybių skaitmeninimui, sukauptų muziejinių vertybių konservavimo ir restauravimo vykdymui Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka;

16. teikia statistinius duomenis apie muziejaus veiklą Kultūros ministerijai kultūros ministro nustatyta tvarka;

17. užtikrina veiklų, skirtų asmenims su negalia ir veiklų, prisidedančių prie visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės kūrimo, įgyvendinimą;

18. sudaro komisijas muziejaus veiklos problemoms spręsti;

19. vykdo papildomų finansavimo šaltinių paiešką įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

20. užtikrina Birštono savivaldybės kultūrą atspindinčių ir vietos bendruomenei reikšmingų muziejinių vertybių kaupimą ir saugojimą, pristato visuomenei muziejinių vertybių rinkinius;

21. inicijuoja, organizuoja ir vadovauja muziejaus rinkinių moksliniams ir kitiems tyrimams, nacionalinių, tarptautinių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansavimo projektų muziejų plėtros, kultūros, turizmo, visuomenės psichosocialinės ir dvasinės gerovės srityse įgyvendinimui;

22. teikia pasiūlymus dėl muziejaus nuostatų papildymo ir pakeitimo;

23. rūpinasi gyventojų kultūrinių poreikių ugdymu, puoselėja nacionalinės kultūros atvirumą, edukacinę veiklą, vadovauja  muziejinių mokinių lavinimo programų, nuolatinių ir laikinųjų ekspozicijų, parodų rengimui, skatina organizuoti apžvalgines, temines, specializuotas ekskursijas ir kitus (pagal savo kompetenciją)  kultūros renginius;

24. skatina ir palaiko muziejaus dalyvavimą Europos ir pasaulio muziejų tarptautinių tinklų veikloje, bendrų veiklų su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje, vykdymą;

25. atlieka ir kitas teisės aktų nustatytas funkcijas bei Savivaldybės tarybos, Mero, Administracijos direktoriaus ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Įstaigos bei Birštono savivaldybės strateginiai uždaviniai.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 Asmuo, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

2. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis („Zoom“, „Teams“ ar kt.);

3. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;

4. mokėti  bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu  kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

5. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Muziejų rinkinių valdymo ir tvarkymo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

7. būti susipažinęs su muziejų srities tarptautiniais dokumentais (1954 m. UNESCO Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija ir jos Pirmasis bei Antrasis protokolai, 1970 m. UNESCO Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencija, 1995 m. UNIDROIT Pavogtų ar neteisėtai išvežtų kultūros objektų konvencija, 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija, 2005 m. UNESCO Konvencija dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksas);

8. būti susipažinęs su Lietuvos ir Birštono kurorto plėtojimo strategijomis ir programomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos iniciatyvų programomis muziejų veiklos srityje.

Pretendentas privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

4. užpildytą pretendento anketą;

5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, jeigu pretendentas pageidauja dalyvauti konkurse eiti įstaigos vadovo pareigas.

Pretendentas dokumentus  teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentų dokumentai priimami per 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Birštono savivaldybės ir Birštono muziejaus interneto svetainėse. Pateikiant pretendentų dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti; kad, kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Skelbimo data – 2023-05-16.

Dokumentai priimami iki – 2023-05-30

Išsamesnė informacija teikiama Birštono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje adresu: Jaunimo g. 2, Birštonas, 209 kab., telefonu (8 319) 56409,   el. p.  vilma.klebauskiene@birstonas.lt.